Voorwaarden van deelname aan comScore Academy

1. Aanmelding

 • Voor deelname aan een cursus, moet de deelnemer zich inschrijven via de comScore website (www.comscore.com/comScore-Learning). Daarnaast kan een bestaande klant in de Verenigde Staten ook contact opnemen met zijn/ haar comScore account manager om een training te plannen.
 • Voor cursussen in Europa zal comScore Academy per e-mail een bevestiging van de inschrijving sturen, zodra de inschrijving is ontvangen. De aanmelding wordt definitief zodra de deelnemer deze bevestiging heeft ontvangen van comScore Academy.
 • Voor cursussen in de Verenigde Staten wordt de aanmelding definitief zodra comScore Academy de betaling heeft ontvangen van de deelnemer.

2. Aanmelding voor het certificeringstraject

 • Om in aanmerking te komen voor het gereduceerde tarief van het certificeringstraject, dienen de deelnemers vooraf het certificeringspakket in te kopen. Indien de deelnemer zich inschrijft voor de drie individuele open inschrijvingscursussen uit het certificeringsprogramma en later besluit het certificeringsexamen te maken, zal de deelnemer geen restitutie ontvangen voor het verschil tussen de prijs die de deelnemer heeft betaald en de prijs van het certificeringstraject. De deelnemer zal ook administratiekosten moeten betalen om het certificeringsexamen te maken.

 

3. Facturering en betaling

 • Betaling voor cursussen in de Verenigde Staten die niet voldoen aan een van de onderstaande uitzonderingen kan uitsluitend worden voldaan per creditcard via de comScore website of, in gevallen waarbij de deelnemer een bestaande klant is, in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden uiteengezet in het van toepassing zijnde contract.
 • Voor cursussen buiten de Verenigde Staten, 'in-house' cursussen, cursussen met groepskorting of in het geval dat er geen beschikking is over een credit card zal comScore Academy de deelnemer factureren na ontvangst van de bovengenoemde bevestiging. Het gefactureerde bedrag moet binnen 30 dagen na factuurdatum worden betaald.

4. Annulering, uitstel en verhindering

 • Indien de deelnemer zijn inschrijving tenminste 10 werkdagen voor aanvang van de cursus annuleert, is hij 20% van het volledige cursusbedrag verschuldigd. Indien de deelnemer de cursus niet tenminste 10 werkdagen voor aanvang van de cursus annuleert, wordt 100% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 • Indien de deelnemer de cursus niet kan bijwonen, kan zonder extra kosten een vervanger de cursus bijwonen in zijn plaats, door contact op te nemen met comScore Academy via Academy@comScore.com. Echter, indien er geen vervanger aan de cursus deelneemt, blijft de deelnemer 100% van het volledige cursusbedrag verschuldigd.
 • Cursussen worden gegeven op voorwaarde dat er voldoende deelnemers zijn voor elke cursus. Indien comScore Academy een cursus annuleert, kan de deelnemer ervoor kiezen om een andere keer aan de cursus deel te nemen in hetzelfde land of om voor restitutie van de cursusprijs in aanmerking te komen. Indien de deelnemer ervoor kiest om een andere keer aan de cursus deel te nemen, moet die cursus binnen een jaar vanaf de annuleringsdatum van de geannuleerde cursus bijgewoond worden.
 • comScore Academy zal redelijke inspanningen verrichten om de cursussen te laten plaatsvinden op de geplande data. De deelnemer wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht indien er een cursus wordt geannuleerd. comScore Academy is niet aansprakelijk indien een cursus niet door kan gaan, vanwege overmacht, brand, overstroming, aardbeving, vervoerstoringen, oorlog, oproer, arbeidsgeschillen of andere gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten haar invloedssfeer liggen. De deelnemer is volledig aansprakelijk voor zijn/ haar reis en accommodaties. comScore Academy zal in geen geval de transport- of hotelkosten van de deelnemer vergoeden.

5. Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (zoals auteursrechten, handelsmerken en octrooien) met betrekking tot de door comScore Academy verschafte materialen blijven volledig eigendom van comScore.
 •  De door comScore Academy ter beschikking gestelde cursusmaterialen mogen niet worden verveelvoudigd of gepubliceerd.

6. Toepasselijk recht en geschillen

 • Het recht van de Commonwealth of Virginia is van toepassing op alle comScore Academy overeenkomsten met uitsluiting van het internationaal privaatrecht daarvan.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met comScore Academy overeenkomsten, zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechters van de rechtbanken van Virginia.

7. Aansprakelijkheid

 • COMSCORE ACADEMY, HAAR PARTNERS OF LICENTIEGEVERS ZIJN IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK VOOR: (I) SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE; OF (II) WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, VERLIES VAN ZAKELIJK VOORDEEL OF GERELATEERDE SCHADE, ZELFS ALS COMSCORE ACADEMY KENNIS HAD OF HAD KUNNEN HEBBEN VAN DE KANS OP VERWERKELIJKING VAN DERGELIJKE SCHADE. DAARNAAST WORDEN DE CURSUSMATERIALEN AAN DE DEELNEMER VERSCHAFT “ZOALS ZE ZIJN”, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, ZOALS GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ONGEACHT OF COMSCORE ACADEMY BEKEND WAS MET HET VOORGENOMEN GEBRUIK VAN DE CURSUSMATERIALEN DOOR DE DEELNEMER.